Nytt møte med Coor

Representanter for interrimstyrene møtte i dag Coor. Fra Industri Energi møtte Herdis Rosland Eide og Christopher Birknes som er organisasjonssekretær i Industri Energi sentralt. I tillegg møtte Mari Haug som er konstituert HVO for Statfjord og Snorre. Anita Rugland møtte fra Safe. Møtet forsterket inntrykket vi allerede har av vår nye arbeidsgiver. Det er en profesjonell, lydhør og positiv ledelse som møter oss.

Vi fikk dessverre ikke anledning til å få hilse på ham som skal bli kontraktssjef, Kjell-Ronnie Grytten. Det er han som skal ha ansvar for drift, og det er ham vi skal forholde oss til når det gjelder videreføring av lokale avtaler. Abeidsmiljølovens §16 sier at avtaler og vilkår skal videreføres, men det gjenstår muligens noen justeringer. Juridisk sett kan ingen av oss i interrimstyrene skrive under på noe før 1. juli. Men Coor er positive til videreføring av de lokale særavtalene som vi har hatt i ESS. Vi kommer til å ha videre møtevirksomhet om dette i de nærmeste ukene slik at alt er klart til 1. juli.

Representantene fra Coor fortalte også om status i integrasjonen. De har mottatt informasjon om personell fra ESS, men mangler fremdeles litt. IE klubben i Coor håper at dette kommer på plass fortest mulig, slik at overgangen kan gå smidig for seg.

Videre planlegger Coor to samlinger for alle forpleiningslederne på kontraktsområdet. Dette for å bli kjent og å ha opplæring i f.eks resepsjonstjenestene som kommer til i den nye kontrakten. Coor skal også ha videomøter med plattformsjefer på de aktuelle enhetene for statusoppdateringer.

Vi gikk også gjennom forslag til ansettelseskontrakter og arbeidsreglement, og fikk med våre kommentarer her. En annen ting som ble avklart er at Coor kommer til å videreføre den tariffbestemte aldersgrensen på 67 år.

Oppsummert var det ett godt møte, der vi fikk avklart at den individuelle kompensasjonen for bortfall av ytelsesbasert pensjon blir videreført, og vi er på god vei til å videreføre lokale avtaler. Mer info kommer fortløpende.

Spørsmål og svar om virksomhetsoverdragelsen

 • Hva skjer med min ansiennitet?
  Ansiennitet overføres og videreføres i Coor.
 • Har Coor bedriftshelsetjeneste?
  Ja. Coor har en avtale med Stamina Helse.
 • Blir tariffavtalen videreført? Ja.
 • Har Coor AFP? Ja. Når tariffavtalene gjøres gjeldende i det nyetablerte selskapet Coor Offshore AS vil bedriften være tilknyttet AFP.
 • Er de tilmeldt Loss of License ordningen? Ja, dette er tariffbestemt.
 • Hvem blir overført? 217 årsverk blir overført til Coor. Det betyr ett noe høyere antall personer, pga 50% stillinger og permisjoner. Oppgitt til å være ca 230 personer. ESS sender ut brev til dem som blir berørt den 22.04.
 • Hvilket selskap innenfor Coor blir vi ansatt i? Coor har opprettet ett nytt selskap som er under etablering og som heter Coor Offshore AS som vi blir ansatt i.
 • Dekkes reiseutgiftene til og fra jobb? Ja. Dette er tariffbestemt.
 • Dekkes sikkerhetskurs og repetisjon? Ja. Tariffbestemt.
 • Dekkes fornyelse av helseerklæring? Ja. Tariffbestemt.
 • Hva skjer med velferdspermisjoner? Disse er også omfattet av tariffavtalen.
 • Har de BU og AMU?
  Disse vil bli opprettet i Coor Offshore AS. Ansatte vil også få styrerepresentant i dette selskapet.
 • Hvor er Coors hovedkontor?
  Coor Norges hovedkontor ligger i Bærum, Høvik (Veritasparken) utenfor Oslo. Konsernets hovedkontor ligger i Stockholm.
 • Når blir lønningsdag? 

          Lønningsdag blir den 5. På samme måte som vi har i ESS, innlevering av variable timer innen 25. 

  Les også mer på http://www.coor.no

  Coor offshore

  I dag kom nyheten om at Coor starter ett eget selskap (AS) for offshoredelen. Da det ble klart at Coor skulle overta Statfjord/Snorre kontrakten var det usikkert om Coor ville starte ett eget selskap for denne kontrakten (siden de foreløpig ikke har andre kontrakter offshore), eller om de ville innlemme Statfjord/Snorre i det selskapet de allerede har som heter Coor Cleaning and Catering.

  Dette er gode nyheter for oss som jobber på feltet og kommer til å gå over i Coor. Vi har en helt annen hverdag og en helt annen tariffavtale enn dem som jobber på land, og det at offshorebiten er i ett eget selskap gjør det hele mer oversiktlig. Vi som jobber offshore på Statfjord og Snorre er vant til ryddige linjer inn til land til personalkonsulenter, lønnskontor osv, så dette ser vi frem til å videreføre.

  Ett ryddig og oversiktlig organisasjonskart er også veldig hjelpsomt for oss som tillitsvalgte på de forskjellige enhetene, og i klubbstyret. Det er avgjørende for god kommunikasjon at vi vet hvem vi skal ta kontakt med i forskjellige saker.

  Dette betyr også at vi kan starte arbeidet med å registrere ny klubb i forbundet, og etterhvert også i Brønnøysundregisteret. Det betyr at vi snart har en ny klubb også formelt sett. Vi har jo som nevnt fått interrimstyret på plass, og vi skal ha møte 17. april.

  Den 20. april skal det være ett møte med Coor i Oslo, der klubbleder Per Holstein og klubbleder for interrimstyret Herdis Rosland Eide, i tillegg til representanter fra Safe, skal møte. Vi gleder oss til å starte samarbeidet.

  Virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven

  Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

  § 16-1.Hva kapitlet omfatter

  (1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

  (2) §§ 16-2 og 16-4 får ikke anvendelse ved overdragelse fra et konkursbo.

  § 16-2.Lønns- og arbeidsvilkår

  (1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver.

  (2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.

  (3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.

  § 16-3.Reservasjonsrett mv.

  (1) Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver.

  (2) Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager etter at informasjon etter § 16-6 er gitt.

  (3) Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år før overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne paragraf, har fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt. Fortrinnsrett etter §§ 10-2 fjerde ledd, 14-2 og 14-3 går foran fortrinnsrett etter paragrafen her.

  Endret ved lover 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006), 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

  § 16-4.Vern mot oppsigelse

  (1) Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver.

  (2) Dersom arbeidsavtale eller arbeidsforhold opphører fordi skifte av arbeidsgiver medfører vesentlige endringer i arbeidsvilkårene til skade for arbeidstaker, anses opphøret som en følge av arbeidsgivers forhold.

  (3) Ved tvister etter denne paragraf gjelder bestemmelsene i §§ 15-11 og 15-12 tilsvarende, med unntak av § 15-12 første ledd siste punktum. Bestemmelsene i kapittel 17 gjelder tilsvarende så langt de passer.

  § 16-5.Informasjon og drøfting med tillitsvalgte

  (1) Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte.

  (2) Det skal gis særskilt informasjon om:

  a) grunnen til overdragelsen

  b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen

  c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne

  d) endringer i tariffavtaleforhold,

  e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,

  f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.

  (3) Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale.
  § 16-6.Informasjon til arbeidstakerne
  Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de berørte arbeidstakere om overdragelse som nevnt i § 16-1. Det skal gis særskilt informasjon om forhold nevnt i § 16-5 andre ledd bokstavene a til f.

  § 16-7.Representasjon

  (1) Hvis virksomheten bevarer sin uavhengighet, skal de tillitsvalgte som berøres av overdragelse som nevnt i § 16-1, beholde sin rettsstilling og funksjon.

  (2) Hvis virksomheten ikke bevarer sin uavhengighet, skal de overførte arbeidstakere som var representert før overdragelsen, fortsatt være representert på en egnet måte fram til nyvalg kan finne sted.

  (3) Første ledd kommer ikke til anvendelse dersom overdragelsen medfører at grunnlaget for arbeidstakernes representasjon opphører. I slike tilfeller skal tillitsvalgte fortsatt være sikret vern i samsvar med avtaler som beskytter tillitsvalgte på dette området.