Vedtekter Industri Energi i Coor avd. Nordsjøen

IMG_0522-0

VEDTEKTER

§ 1 FORMÅL
§ 2 ORGANISASJON
§ 3 MEDLEMSKAP
§ 4 KONTINGENT
§ 5 TILLITSVALGTE
§ 6 KLUBBENS ORGANER
§ 7 ÅRSMØTE
§ 8 ÅRSMØTE – VALG
§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
§ 10 KLUBBSTYRET
§ 11 ARBEIDSUTVALG
§ 12 UNGDOMSUTVALG
§ 13 VALGKOMITE
§ 14 FORSLAG SOM KAN SKADE KLUBBEN
§ 15 VEDTEKTSENDRINGER
§ 16 OPPLØSING AV KLUBBEN
§ 17 BEREDSKAPSFOND

§ 1 FORMÅL

1.1
Industri Energi klubben i Coor er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundets og
LO’s vedtekter og bestemmelser.

1.2
Klubben har som formål å organisere alle offshoreansatte i Coor Service Management AS inn i Industri Energi.

1.3
Opprette avtaler for å sikre medlemmenes arbeidsvilkår og gå aktivt inn for å bedre arbeidsforhold for alle som arbeider innenfor vårt organisasjonsområde.

1.4
Verne mot vilkårlige oppsigelser og støtte medlemmene ved godkjente arbeidsnedleggelser.

1.5
Arbeide for en best mulig teoretisk og praktisk yrkesopplæring.

1.6
Arbeide for at sikkerhetsforhold og arbeidsmiljøet blir best mulig.
1.7
Samarbeide med andre fagorganisasjoner der det finnes hensiktsmessig.

§ 2 ORGANISASJON

2.1
Klubben er partipolitisk uavhengig og kan ikke av klubbkassen bevilge penger til politiske partier.

2.2
Klubben skal delta i arbeidet i samarbeidsorganer i selskapet i den utstrekning det er mulig.
Slutte seg til det faglige samarbeidet på stedet i samsvar med vedtektene for de faglige samorganisasjonene.
Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og miljømessige interesser.

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1
Alle offshoreansatte i Coor Service Management AS kan bli medlemmer i klubben.

3.2
Vilkårene for medlemskap er for øvrig at medlemmet godtar klubbens, forbundets og LO’s
vedtak. Alle medlemmer plikter å være lojale overfor fattede vedtak.

3.3
Pensjonistene betaler 1 måneds kontingent i året til klubben for fortsatt medlemskap i klubben.

3.4
Streike- og blokadebrytere kan ikke bli medlemmer før det foreligger erklæring fra det aktuelle forbund om at mellomværendet er ordnet.

3.5
Lønnstakere som står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller organisasjon som er nazistisk eller har fascistisk program, eller formål som er beslektet med slikt program, kan ikke bli medlemmer av klubben (Jfr. LO`s vedtekter).

§ 4 KONTINGENT

4.1
Kontingenten fastsettes av forbundet og trekkes i lønn hver måned.

4.2
Årsmøtet kan vedta ekstra kontingent som skal betales klubben.

§ 5 TILLITSVALGTE

5.1
Hvert skift med minst 3 medlemmer, skal velge tillitsvalgt.

5.2
Valg av tillitsvalgt skjer hvert 2. år. Alle skift/installasjoner samordner valg innen utgangen av mai, med tiltreding av vervet 01. juni. Suppleringsvalg foregår fortløpende.

5.3 
Alle Tillitsvalgte har rett og plikt til å møte i klubbens høyeste organ, Årsmøtet.

5.4
Klubben søker å få kontaktpersoner blant medlemmer i den faste vikarpool.
Kontaktpersonene har rett til å møte på klubbens årsmøte med full tale- og stemmerett.

5.5
Det bør etter avtale med bedriften og i henhold til Hovedavtalens § 6 pkt. 6-7-8-9, arrangeres en tillitsvalgtsamling hvert år. Alle tillitsvalgte har rett til å møte.

§ 6 KLUBBENS ORGANER

De besluttende organer er:

– Årsmøtet.
– Klubbstyret.
– Arbeidsutvalget.

§ 7 ÅRSMØTET

7.1
Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år på sted og tid som vedtas av klubbstyret.

7.2
Tid for årsmøtet skal fastsettes minst 2 måneder før det skal holdes. Årsmøtet arrangeres innen utgangen av 1. kvartal. Melding om tidspunkt med innkalling skal umiddelbart sendes årsmøte-delegatene med utkast til dagsorden for årsmøtet. Beretningen skal være delegatene i hende minst 14 dager før årsmøtet.

7.3
Årsmøtet skal gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. På dagsorden skal det alltid stå behandling av årsberetning og regnskap for årsmøte perioden.

7.4
Innkomne forslag leveres Årsmøtet så tidlig som mulig og senest ved åpningen av Årsmøtet.

7.5
Ved avstemming på Årsmøtet har hver delegat 1 stemme. Vara-tillitsvalgte har stemmerett når de stiller for tillitsvalgte. Sakene blir vedtatt ved alminnelig flertall. I tilfeller med stemmelikhet er forslaget forkastet.

7.6
Årsmøtet kan foreta endringer i vedtektene. benkeforslag til endringer av vedtektene kan ikke tas opp til behandling på Årsmøtet uten at det har sammenheng med forslag som er satt frem på vanlig måte.

7.7
Årsmøtet kan fastsette ekstra kontingent som skal betales klubben.

7.8
Årsmøtet godkjenner beretning, regnskap og vedtar budsjett. Alle regnskap skal være undertegnet av leder, kasserer og revisor.

7.9 
Årsmøtet vedtar handlingsplan for styrets arbeid det kommende år.

§ 8 ÅRSMØTE – VALG

8.1
Valg av styret:
Styret velges for en periode på 2 år.
Styreleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem ene året.
Nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem det neste året.

Alle medlemmer er valgbare til styret i Industri Energi Coor og alle medlemmer kan nominere kandidater til styremedlemmer.
Valgkomiteen skal i forkant informere medlemmene om hvilke styremedlemmer som er på valg.
Nominasjon av kandidater sendes valgkomiteen i perioden 01. november til 15. desember hvert år.
Valg av styremedlemmer skal gjennomføres ved uravstemning i perioden 15. januar til 15. februar hvert år. Valgkomiteen skal i forkant informere medlemmene om hvem som er nominert. Et medlem kan være nominert til flere verv. Bare stemmer på nominerte medlemmer blir godkjent.
Styreleder og nestleder velges direkte, mens styremedlemmer og varamedlemmer velges utifra høyest antall stemmer blant nominerte til styremedlem. 
Valget gjennomføres ved at medlemmene stemmer på det samme antall av de nominerte kandidater som det er faste verv på valg. (Ved valg på styreleder skal det altså avgis 1 stemme blant de nominerte til dette vervet. For styremedlemmer gjelder da at det stemmes på 1 nominert ene året og 2 neste år. Den eller de kandidater som da får flest stemmer er valgt til styremedlemmer til erstatning for de styremedlemmer som er på valg mens 1 av de kandidater som ikke får stemmer nok til å gi fast plass i styret er valgt til varamedlem utifra antall stemmer.)
Ved stemmelikhet foretas omvalg av de nominerte med likt stemmetall på årsmøtet og ved fortsatt stemmelikhet der avgjøres det ved loddtrekning.

Opptellingen blir kontrollert av 1 person oppnevnt av styret i samarbeid m. valgkomiteen.

Det nyvalgte styret konstituerer seg selv i forkant av det påfølgende årsmøtet, og blir fungerende etter årsmøtets godkjennelse av styrets konstituering på påfølgende årsmøte.

8.2
Ungdomsutvalget velger selv sin styrerepresentant samt vara.

8.3
Når Industri Energi klubben i Coor utpeker HVO nomineres denne av klubbstyret og velges av
årsmøtet.

8.4
Årsmøtet velger valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for ett år.

8.5

Årsmøtet velger representanter til LO Hordaland i henhold til LOs vedtekter

8.6
Årsmøtet velger 2 revisorer, 1 fra klubben og 1 ekstern.

8.7
Klubbens årsmøte velger representanter som skal representere klubben ved Industri Energis
landsmøte. Valget skjer på siste ordinære årsmøte før Industri Energis landsmøte. (Jfr. Industri Energis vedtekter).
§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

9.1
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av klubbstyret når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner. Det samme har klubbstyret plikt til å gjøre om minst halvparten av klubbens medlemmer krever det.

9.2
Ekstraordinært årsmøte bør innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen.

§ 10 KLUBBSTYRET

10.1
Klubbstyret velges av årsmøtet i hht. § 8.1 og består av:

•Leder
•Nestleder/Sekretær
•Kasserer
•2 styremedlemmer, og 2 vara medlemmer

Vara som rykker opp skal stå frem til neste årsmøte, hvor det blir nyvalg for gjenstående periode.

10.2
Leder, nestleder/sekretær og ett styremedlem utgjør arbeidsutvalget (AU).

Forøvrig konstituerer klubbstyret seg selv og velger:
– Kasserer
– Vara til arbeidsutvalget
– Andre poster som er hensiktsmessige

Klubbstyret er beslutningsdyktige når minst 4 av medlemmene eller varamedlemmene møter.
Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.

Når årsmøtet utpeker HVO, møter denne i klubbstyret.

Klubbstyret velger/utpeker representanter til bedriftens AMU.
Klubbstyret skal påse at valg av tillitsvalgte på skiftene blir gjennomført.

10.3
Klubben er av LOs olje og gassutvalg pålagt å sørge for at LO tillitsvalgte som kommer fra
klubben, innehar tillitsverv i klubben.

10.4
Klubbstyret har møte når leder eller minst 2 av styrets medlemmer ber om det. Styret har møter så ofte som saksmengden tilsier det.

10.5 
Klubbstyret skal lede klubben i samsvar med dets vedtekter og årsmøtets vedtak, og forvalte klubbens midler i samsvar med vedtektene.
10.6
Kasserer er ansvarlig for å føre klubbens regnskap, og påse at denne virksomheten foregår i samsvar med årsmøte og klubbstyrets vedtak.

10.7
Styret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker. Avstemmingen skal være hemmelig og ordnes slik at alle medlemmene kan få avgi stemme. Sakene avgjøres med simpelt flertall.

§ 11 ARBEIDSUTVALG (AU)

11.1
AU innkaller til styremøte med sakspapirer og dagsorden og forbereder de saker som skal opp til behandling der. Sakene behandles fortløpende etter hvert som de blir meldt inn.

11.2
AU skal gi innstilling i saker som skal behandles av styret samt ta avgjørelser i saker som klubbstyret har gitt fullmakt til.

11.3
Referat fra møter i AU skal legges frem for styret i førstkommende styremøte. Dokument som
er behandlet i AU skal være tilgjengelige for styrets medlemmer.

11.4
I saker der AU gir innstilling skal både flertallets og mindretallets syn følge saken.

11.5
AU kan ta avgjørelser i disse sakene når de ikke enkeltvis påfører klubben utgifter utover en av årsmøtet fastsatt sum:

– Reiser
– Søknad om støtte fra ulike lag og organisasjoner opp til en av årsmøtet fastsatt sum.
– Saker som krever snarlig avgjørelse for å unngå at klubben blir påført tap eller skade, eller når viktige interesser tilsier det.

11.6
I saker der AU med denne bakgrunn har tatt avgjørelser, er avgjørelsen å se på som styrets avgjørelse.

§ 12 UNGDOMSUTVALG

12.1
Klubben bør ha et ungdomsutvalg med hovedoppgave å ivareta de unge medlemmene, særlig med tanke på lærlinger og unge nyansatte. Medlemskap i utvalget er aldersbetinget til maks 34 år.

12.2
Utvalget konstituerer seg selv, og består av minst leder, sekretær, og 1 utvalgsmedlem.

12.3 
Det føres referat fra møtene og kopi av disse sendes til klubbstyret v/leder.

12.4
Ungdomsutvalget velger sin representant til klubbstyret i hht. § 8.2.

Ungdomsutvalget fremlegger årsrapport på klubbens årsmøte, og tildeles midler til drift for påfølgende år.

§ 13 VALGKOMITE
13.1

Valgkomiteen skal informere medlemmene om hvilke styreverv som er på valg, og sørge for nominering til styrerepresentanter innen 15. desember.

13.2

Valgkomiteen presenterer de nominerte til medlemmene innen 15. januar og gjennomfører uravstemning i perioden 15. januar til 15. februar.
Avstemningsresultatet meldes styret/årsmøtet.

13.3
Valgkomiteen legger til rette for omvalg på årsmøtet i tilfelle stemmelikhet ved valg av styrerepresentanter ved uravstemningen. Jfr. § 8

13.4
Valgkomiteen sørger for at det nomineres navn på representanter til Industri Energis landsmøte det året det er årsmøte.

13.5
Valgkomiteen sørger for nominasjon og valg av tillitsvalgte blant medlemmer uten fast skift.

§ 14 FORSLAG SOM KAN SKADE KLUBBEN

Tillitsvalgte må ikke støtte forslag som kan skade klubben eller som ikke er forenlig med avtaler og regelverk.

§ 15 VEDTEKTSENDRINGER

15.1
Forslag til vedtektsendring må sendes klubbstyret senest 4 uker før årsmøtet.

15.2
Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer må ha minst 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§ 16 OPPLØSING AV KLUBBEN

Hvis klubben oppløses, tilfaller alltid klubbens aktiva forbundskassen, dersom ikke forbundsstyret gjør vedtak om noe annet.

§ 17 BEREDSKAPSFOND

Klubben bør opprette et beredskapsfond. Årsmøtet fatter vedtak om overføringer til fondet.
Beredskapsfondet kan bare nyttes etter vedtak av klubbstyret. Fondet bør hovedsakelig nyttes til medlemmer som rammes av streik, lockout eller uforutsette hendelser.

Vedtekter IE Coor 2015

Ekstraordinært årsmøte -resultat

«9.2 Ekstraordinært årsmøte bør innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen. » -Vedtektene til IE i coor OG IE klubben i ESS:

Den 28. oktober brukte IE klubben i Coor litt tid etter forpleiningskonferansen på å avholde ekstraordinært årsmøte. Det var to saker på agendaen; endringsforslag til vedtektene, og valg av styret.

Dette var viktig for oss å gjennomføre nå, fordi vi ville endre vedtektene til klubben. Vi har til nå «lånt» IE klubben i ESS sine vedtekter, og vi ville forandre noen ting slik at det ble våre egne.

Noen av endringene gikk på økonomien i klubben. Vi får som nevnt før, ingen støtte fra arbeidsgiver til å drive klubben. Noe som gjør styrearbeidet og medlemspleie veldig vanskelig og tungt. En fagforening skal være tilgjengelig for medlemmene, og det er ikke bare èn person som skal gjøre arbeidet. Vi er ett helt styre, og alle skal kunne utføre sine verv uten at de skal tape noe på det. Ideelt sett skal vi kunne ha styremøter, årsmøter, og konferanser. Vi skal kunne kurse våre tillitsvalgte og være med å sette alle medlemmer i stand til å bidra til en god og rettferdig arbeidshverdag for alle. Dette koster penger. Dessverre deler ikke arbeidsgiver vårt syn på denne saken, og det gjør at vi må endre vedtektene våre.

Vi har derfor valgt å kutte ned på antall medlemmer i styret, antall styremøter, og antall medlemmer i valgkomiteen.

Den viktigste vedtektsendringen gikk på valg av styret i klubben. IE klubben i Coor ønsker at alle medlemmer skal kunne være med å stemme og nominere. Tidligere har det vært de av våre medlemmer eller tillitsvalgte som har vært på årsmøtet som har kunnet avgi stemme ved valget.

Vi vil at alle medlemmer skal kunne stemme, uavhengig om de deltar på årsmøtet eller ikke.

Alle medlemmer vil om ikke lenge få et utfyllende brev av valgkomiteen om hvordan dette skal fungere, og de nye vedtektene blir selvsagt også gjort tilgjengelige på iecoor.no så snart de er renskrevet. Det viktigste er ihvertfall at alle medlemmer har, som før, anledning til å nominere kandidater til styret, enten man vil nominere dem som allerede sitter, eller komme med nye forslag. Det nye er at når valgkomiteen har sortert nominasjonene, så vil alle medlemmer få anledning til å avgi stemme på nett.
Meningen med dette systemet er å få til ett mer demokratisk valg ved at alle medlemmer får ett ord med i laget. Tidligere har alle medlemmer hatt anledning til å nominere, men ikke stemme. Nå blir begge deler gjort tilgjengelig for alle, i tillegg til at det blir gjort enklere da man kan gjøre det over nettet. Fremdeles kommer det til å være slik at årsmøtet må godkjenne det hele.

Dette er viktig for oss siden klubben og bedriften og alt er nytt. Vi trenger at alle er med og engasjerer seg. Disse endringene ble enstemmig vedtatt.

Siden disse endringene er ganske omfattende, så var forslaget fra valgkomiteen at interrimstyret ble sittende frem til det ordinære årsmøtet som mest sannsynlig blir i slutten av februar. Dette ble også enstemmig vedtatt.

 

Referat fra forpleiningskonferansen 2015

FORPLEININGSKONFERANSE.

LØFT FOR FORPLEINING OG STATUS Quo.

27 og 28 oktober Energy Hotell – Stavanger.

INDUSTRI ENERGI inviterte til Forpleinings konferanse i Stavanger tirsdag og onsdag.

Dette er ein konferanse som har fokus på forpleining offshore.
Det var ca 50 personer tilstede på denne etterlengta konferansen.

Etterlengta pga at det er fleire år siden den forrige blei avholdt og forpleiningsselskapene offshore har etterspurt større fokus på våre utfordringer.

Vi har alle vert gjennom store utfordringer i løpet av det siste årene med generell nedgang i næringa, tap av kontrakter og for vår del, skifte av arbeidsgiver.

Sett i lys av dette er denne konferansen ein kjærkommen arena å møtes på, på tvers av selskapene som deltar, satt i stand av forbundet.

Fagforeninger frå både NR og NOG avtalen var representert.

Her blir det utveksla erfaring og kunnskap. Vi får alle eit påfyll av kompetanse og energi til å drive på med fagforeningsarbeid videre.

Her var det innlegg fra Asle Reime, Jarle Vines og Christoffer Birknes – IndustriEnergi, Petter Hoff – Tredjepart, Even Husa og Jan Åge Olsvik – Sodexo/ESS, May Bente – NOC, Per Steinar Stamnes – Statoil, Nils Ole Svela – SR bank.

Industri Energi –Asle Reime.
Han snakka om dei tøffe tidene vi er midt opp i og utfordringene rundt det.
Alle sakene Industri Energi har behandla siste året for veldig mange av sine medlemmer.
Forpleining har vert med på å løfte andre selskap, og seg selv, opp til den standard vi har i dag. Dette har ikkje kommet av seg selv.
Makta har sittet i lønnsforhandlingene oppgjennom årene.
Dei fleste av oss har vert med på oppturer i offshore næringa, dei færraste har vert med på nedtur slik som no.
Klubbene blir skvisa i ein tøff bransje med effektivisering og endringsprosesser.
Han snakka og om planene videre og kva som er nytt frå forbundet. Kva som rører seg sentralt.
Han oppfordrer alle til å ta kurs og delta på konferanser som IndustriEnergi arrangerer.
Dette er nyttig for oss alle, der vi må tilegne oss all den kunnskap vi kan.

Løft for forpleining.

Even og Jan Åge hadde ein dialog om utfordringene i forpleining offshore.
I 2003 blei det laga eit dokument som heiter ‘Løft for forpleining’ ,som såg på utfordringene våre og samkjørte disse inn i eit dokument.
Dokumentet skulle ligge til grunn for ein videre utvikling og forbedring.
Lite har skjedd, mykje har vert godt nok. Godt nok holder ikkje for oss, vi vil ha bedre løysingar!

‘Løft for forpleining’- handler om å påvirke. Påvirke tilstrekkelig. Slik at arbeidsforholda blir tilstrekkelig.
Den omfatter arbeidstakermedvirkning, krav til arbeidsmiljø, analyse/måling og opplæring.
Det blei satt sammen ei gruppe som sammenfatta eit felles krav som gjennom Leif Sande skal leveres PETIL.
Dette skrivet er undertegna av alle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i dei klubbene som var representert.

Hovedavtalen

Christoffer Birknes hadde ein gjennomgang av hovedavtalen. Dens historie, oppbygging og kva den har og sei for oss angående forhandlingsrett og styringsretten til bedriften.
«Kunnskap til hovedavtalen er grunnlag for eit godt samarbeid»

Jarle Vines fortalte om kor viktig det er å være organisert i IndustriEnergi og i LO. Kvifor vi må stå sammen, være mange, og at vår jobb som tillitsvalgte er å få folk til å forstå at ein må være organisert, fordi det igjen opprettholder velferdssamfunnet vi har i dag.

Petter Hoff (Tredjepart) hadde to innlegg. Eit om endringsprosesser og korleis desse påvirker oss alle. Det andre om Union Busting og korleis dette manifesterer seg i dag i bedrifter som vår. To veldig interresante innlegg som er aktuelle for oss alle.

May Bente (NOC) fortalte om viktigheten med å registrere alle skader og plager ein får offshore. Dette fordi forpleining er den arbeidsgruppen offshore som har flest muskel og skjelett skader.

Per Steinar Stamnes fortalde om ståa i Statoil og kva utfordringer dei har på lik linje med oss andre. Nye prosjekter og tidsrammene for disse.

Frå SR1 forsikring var Nils Ole Svela der og gjekk gjennom forsikringsordningene våre. Større oppmerksomhet fekk arbeidsledighetsforsikringen og vilkårene rundt denne.

(les mer om denne her: http://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Forsikringer/Betalingsforsikring-boliglaan).

Gjennom heile konferansen var det gode spørsmål og diskusjoner rundt utfordringene vi alle er i og kva konsekvens dette har for oss. Dei fleste er berørt av nedgangen i bransjen og dette påvirker oss alle.

Gjennom desse to dagene er vi alle litt bedre rusta til å møte dei utfordringene vi veit er her, og vil møte oss i tida som kommer.

Siden det ikkje har vert avholdt ein konferanse kvart år, håper vi forbundet ser nytten av at denne verdifulle arenaen for forpleiningen, og gir oss støtte videre til samarbeid mellom forpleinings selskapene.

Videre vil vi oppfordre så mange som mulig i COOR til å delta på den neste forpleiningskonferanse.

Nestleder i IE klubben i COOR

Morten Flister

Nyhetsbrev uke 35

Info uke 35
Kvartalsmøte
Onsdag 19. august hadde IE klubben og Safe klubben første kvartalsmøte med Coor. Det er hektiske dager.
Det som er annerledes nå enn det vi har vært vant til, er at vi er en mindre klubb og har dermed ikke de ressursene vi hadde. Vi er også vant til å ha en klubbavtale som beskriver arbeidsforholdene for tillitsvalgte (overføring av penger til klubbene, fristilling av tillitsvalgte osv). Dette har vi ikke fått på plass sammen med Coor ennå. De har gitt oss noen tilbud som vi ikke har
kunnet godta, og der står vi i dag. Det er tidkrevende og kostbart å drive klubb. Aller helst vil vi informere dere hele tiden, ta telefonen hele tiden og svare på mail hele tiden. Nå må vi tenke litt nytt og tilpasse oss både tidene vi er inne i og nytt firma. Når det er sagt, så er det også sånn at vi ikke kan godta hva som helst. Vi innser at vi er færre medlemmer enn vi er vant til å være, men vi må fremdeles være i stand til å ta vare på medlemmene. Vi håper vi kan komme til en avtale med Coor slik at vi kan drive IE klubben på en god måte for medlemmene.

Ansettelser
I uken før kvartalsmøtet hadde Coor en stillingsannonse ute på sine nettsider og på finn.no. Denne ble trukket tilbake etter påtrykk fra IE klubben. Det er nemlig slik at så lenge Coor bruker midlertidig ansatte/kontraktsvikarer, så er det disse som skal rekrutteres når man trenger å ansette faste folk. Dette er heldigvis forankret i lokalavtalen som vi fikk med oss fra ESS. Hvis ikke dette hadde vært
regulert kunne vi ha kommet i en situasjon der de flinke vikarene våre jobber over lengre tid på «løse» kontrakter, samtidig som andre kan komme inn fra sidelinjen og få faste stillinger. Her har alltid praksis vært at man ansetter vikarene etter ansiennitet inn i faste stillinger. IE klubben er veldig fornøyd med at dette ble rettet på. Vi vil gjerne benytte anledningen til å anbefale alle
medlemmer å gjøre seg kjent med lokalavtalen. Man kommer langt med å kjenne sine rettigheter!!
Denne ligger under «Avtaler» på denne siden.
Rotasjon
Kontraktssjef Kjell Ronnie Grytten har nå vært rundt på alle enheter og fått hilst på alle skift. IE klubben synes at det er positivt at vår nye arbeidsgiver viser interesse for det som skjer ute på enhetene, selv om det noen steder var litt korte besøk. Det er mye som skal orienteres om og mange mennesker å treffe. Klubben synes også det er positivt at kontraktssjefen hadde egne møter med vernetjenesten ombord. Med dette viser de at de er opptatt av en velfungerende
vernetjeneste, og at de vil inkludere og kjenne verneombudene. Den største snakkisen etter besøkene til Kjell Ronnie var allikevel rotasjon. Dette er forståelig, siden det å bytte rigg er en stor endring i hverdagen. Mange synes det kan være en positiv endring, og mange synes det er en alt for stor og kanskje unødvendig endring. Felles for oss alle er ihvertfall at vi ikke vet så mye enda,
og da er det enda vanskeligere å forholde seg til. Det vi vet, er at dette er noe som bedriften kan og vil gjøre. Begge klubbene er invitert til møter for å diskutere temaet videre, og vi gjør vårt ytterste for å få inn våre kommentarer og synspunkt på hvilke hensyn som må tas. Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med klubben med synspunkter rundt dette tema.
Forpleiningskonferanse og årsmøte
I forrige info snek det seg inn en feil dato. De riktige datoene er forpleiningskonferanse fra 27.-28. oktober, og årsmøte den 29. oktober. Vi gleder oss veldig til denne konferansen. Dette er noe IE
klubben i ESS har prøvd å få i stand lenge, da forpleining ikke har hatt ett eget fora å møtes. På denne konferansen kommer tillitsvalgte og medlemmer fra NOC, Sodexho, 4Services, Statoil, og oss i Coor. Det er en kjempesjanse til å treffe andre i samme situasjon, det er sosialt, interessant og veldig veldig lærerikt. Det vil være innlegg som er spennende for både gamle og nye medlemmer og tillitsvalgte. Etter to interessante dager kommer den viktigste dagen av de tre, nemlig det ekstraordinære Årsmøtet. Her skal veien videre for klubben bestemmes. Det er dere medlemmer som skal bestemme hvem som skal jobbe for dere, og hva disse skal jobbe med. Hvilke saker synes dere er
viktige? Vi presiserer at alle medlemmer er velkommne! Det er nye tider, og som vi har nevnt tidligere, så er det viktig at alle engasjerer seg. Altså: ALLE medlemmer av Industri Energi i Coor kan melde seg på en eller begge delene!
Påmelding skjer til post@iecoor.com innen 25. september. Industri Energi betaler reise og opphold.
Skriv om dere blir med på konferansen og årsmøtet eller bare en av delene.
Industri Energi i Coor ønsker alle en god helg!
Interrimstyret v/Herdis Rosland Eide
klubbleder@iecoor.com
94403155

Industri Energi i Coor. -Vi starter på nytt, men ikke med blanke ark!

Det nærmer seg oppstart, og det aller meste begynner å falle på plass. Klubben er dannet, vi har registrert oss i Brønnøysund, fått avdelingsnummer i forbundet, og til og med fått oss bankkonto.

Vi har fått fantastisk god hjelp fra Industri Energi i denne fasen. De stiller med det de kan av ressurser, råd og vink. Det var plutselig ikke så skummelt å starte klubb når vi så hvor mange flinke fine folk som står klar til å hjelpe. Vi har fått erfare varmen og styrken som kommer gjennom å være organisert i ett stort og viktig forbund som Industri Energi er.

Vi har også gjort oss noen tanker om hvordan vi har lyst å jobbe.

Vi har over halvparten av medlemmene på Statfjord og Snorre. Det betyr kunnskap, erfaring og styrke. Denne kunnskapen og erfaringen må vi utnytte, utvikle og dele, slik at vi holder oss sterke og vokser oss sterkere. Kunnskap er makt og sammen er vi sterke, som vi vet. Disse velbrukte uttrykkene må vi ta ut av plakatene og inn i handlingsmønsteret vårt. Dette betyr for eksempel å satse på å styrke tillitsvalgte gjennom kursing og informasjon. Det betyr å engasjere seg, lese seg opp, og kjenne til sine plikter og rettighter. 

1.juli er det ikke bare merkedag for overgang til Coor. Det er også overgang til ny arbeidsmiljølov. Det gjenstår å se hvilken effekt denne vil ha på arbeidslivet i Norge, men det som er klinkende klart er at vi trenger kunnskap, erfaring og styrke for at det ikke skal skli helt ut.    
Vi vil være en klubb der alle er med. Fagforening skal ikke være slik at man «leverer inn» problemer til ett klubbstyre, og får dem ferdig fikset ut i andre enden. Det skal være slik at man løser ting sammen, eller deler råd og verktøy som kan hjelpe en å løse problemer selv. Fagforeningen skal være der for medlemmene, alltid. Klubben skal forhandle på vegne av medlemmer, man skal få i stand avtaler som tjener alle ansatte på best mulig måte, og man skal være til stede for alle medlemmer for prat, rådgiving, støtte, og kursing. Ingen skal måtte gå inn i konflikter eller annet alene, eller med blanke ark.

En klubb skal stille krav til medlemmene sine samtidig som klubben skal være dem som setter medlemmene i stand til å møte krav og løse utfordringer gjennom råd og kursing. En slik klubb vil vi være.

Vi starter på nytt, men ikke med blanke ark!

Nytt møte med Coor

Representanter for interrimstyrene møtte i dag Coor. Fra Industri Energi møtte Herdis Rosland Eide og Christopher Birknes som er organisasjonssekretær i Industri Energi sentralt. I tillegg møtte Mari Haug som er konstituert HVO for Statfjord og Snorre. Anita Rugland møtte fra Safe. Møtet forsterket inntrykket vi allerede har av vår nye arbeidsgiver. Det er en profesjonell, lydhør og positiv ledelse som møter oss.

Vi fikk dessverre ikke anledning til å få hilse på ham som skal bli kontraktssjef, Kjell-Ronnie Grytten. Det er han som skal ha ansvar for drift, og det er ham vi skal forholde oss til når det gjelder videreføring av lokale avtaler. Abeidsmiljølovens §16 sier at avtaler og vilkår skal videreføres, men det gjenstår muligens noen justeringer. Juridisk sett kan ingen av oss i interrimstyrene skrive under på noe før 1. juli. Men Coor er positive til videreføring av de lokale særavtalene som vi har hatt i ESS. Vi kommer til å ha videre møtevirksomhet om dette i de nærmeste ukene slik at alt er klart til 1. juli.

Representantene fra Coor fortalte også om status i integrasjonen. De har mottatt informasjon om personell fra ESS, men mangler fremdeles litt. IE klubben i Coor håper at dette kommer på plass fortest mulig, slik at overgangen kan gå smidig for seg.

Videre planlegger Coor to samlinger for alle forpleiningslederne på kontraktsområdet. Dette for å bli kjent og å ha opplæring i f.eks resepsjonstjenestene som kommer til i den nye kontrakten. Coor skal også ha videomøter med plattformsjefer på de aktuelle enhetene for statusoppdateringer.

Vi gikk også gjennom forslag til ansettelseskontrakter og arbeidsreglement, og fikk med våre kommentarer her. En annen ting som ble avklart er at Coor kommer til å videreføre den tariffbestemte aldersgrensen på 67 år.

Oppsummert var det ett godt møte, der vi fikk avklart at den individuelle kompensasjonen for bortfall av ytelsesbasert pensjon blir videreført, og vi er på god vei til å videreføre lokale avtaler. Mer info kommer fortløpende.