Vedtekter Industri Energi i Coor avd. Nordsjøen

IMG_0522-0

VEDTEKTER

§ 1 FORMÅL
§ 2 ORGANISASJON
§ 3 MEDLEMSKAP
§ 4 KONTINGENT
§ 5 TILLITSVALGTE
§ 6 KLUBBENS ORGANER
§ 7 ÅRSMØTE
§ 8 ÅRSMØTE – VALG
§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
§ 10 KLUBBSTYRET
§ 11 ARBEIDSUTVALG
§ 12 UNGDOMSUTVALG
§ 13 VALGKOMITE
§ 14 FORSLAG SOM KAN SKADE KLUBBEN
§ 15 VEDTEKTSENDRINGER
§ 16 OPPLØSING AV KLUBBEN
§ 17 BEREDSKAPSFOND

§ 1 FORMÅL

1.1
Industri Energi klubben i Coor er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundets og
LO’s vedtekter og bestemmelser.

1.2
Klubben har som formål å organisere alle offshoreansatte i Coor Service Management AS inn i Industri Energi.

1.3
Opprette avtaler for å sikre medlemmenes arbeidsvilkår og gå aktivt inn for å bedre arbeidsforhold for alle som arbeider innenfor vårt organisasjonsområde.

1.4
Verne mot vilkårlige oppsigelser og støtte medlemmene ved godkjente arbeidsnedleggelser.

1.5
Arbeide for en best mulig teoretisk og praktisk yrkesopplæring.

1.6
Arbeide for at sikkerhetsforhold og arbeidsmiljøet blir best mulig.
1.7
Samarbeide med andre fagorganisasjoner der det finnes hensiktsmessig.

§ 2 ORGANISASJON

2.1
Klubben er partipolitisk uavhengig og kan ikke av klubbkassen bevilge penger til politiske partier.

2.2
Klubben skal delta i arbeidet i samarbeidsorganer i selskapet i den utstrekning det er mulig.
Slutte seg til det faglige samarbeidet på stedet i samsvar med vedtektene for de faglige samorganisasjonene.
Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og miljømessige interesser.

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1
Alle offshoreansatte i Coor Service Management AS kan bli medlemmer i klubben.

3.2
Vilkårene for medlemskap er for øvrig at medlemmet godtar klubbens, forbundets og LO’s
vedtak. Alle medlemmer plikter å være lojale overfor fattede vedtak.

3.3
Pensjonistene betaler 1 måneds kontingent i året til klubben for fortsatt medlemskap i klubben.

3.4
Streike- og blokadebrytere kan ikke bli medlemmer før det foreligger erklæring fra det aktuelle forbund om at mellomværendet er ordnet.

3.5
Lønnstakere som står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller organisasjon som er nazistisk eller har fascistisk program, eller formål som er beslektet med slikt program, kan ikke bli medlemmer av klubben (Jfr. LO`s vedtekter).

§ 4 KONTINGENT

4.1
Kontingenten fastsettes av forbundet og trekkes i lønn hver måned.

4.2
Årsmøtet kan vedta ekstra kontingent som skal betales klubben.

§ 5 TILLITSVALGTE

5.1
Hvert skift med minst 3 medlemmer, skal velge tillitsvalgt.

5.2
Valg av tillitsvalgt skjer hvert 2. år. Alle skift/installasjoner samordner valg innen utgangen av mai, med tiltreding av vervet 01. juni. Suppleringsvalg foregår fortløpende.

5.3 
Alle Tillitsvalgte har rett og plikt til å møte i klubbens høyeste organ, Årsmøtet.

5.4
Klubben søker å få kontaktpersoner blant medlemmer i den faste vikarpool.
Kontaktpersonene har rett til å møte på klubbens årsmøte med full tale- og stemmerett.

5.5
Det bør etter avtale med bedriften og i henhold til Hovedavtalens § 6 pkt. 6-7-8-9, arrangeres en tillitsvalgtsamling hvert år. Alle tillitsvalgte har rett til å møte.

§ 6 KLUBBENS ORGANER

De besluttende organer er:

– Årsmøtet.
– Klubbstyret.
– Arbeidsutvalget.

§ 7 ÅRSMØTET

7.1
Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år på sted og tid som vedtas av klubbstyret.

7.2
Tid for årsmøtet skal fastsettes minst 2 måneder før det skal holdes. Årsmøtet arrangeres innen utgangen av 1. kvartal. Melding om tidspunkt med innkalling skal umiddelbart sendes årsmøte-delegatene med utkast til dagsorden for årsmøtet. Beretningen skal være delegatene i hende minst 14 dager før årsmøtet.

7.3
Årsmøtet skal gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. På dagsorden skal det alltid stå behandling av årsberetning og regnskap for årsmøte perioden.

7.4
Innkomne forslag leveres Årsmøtet så tidlig som mulig og senest ved åpningen av Årsmøtet.

7.5
Ved avstemming på Årsmøtet har hver delegat 1 stemme. Vara-tillitsvalgte har stemmerett når de stiller for tillitsvalgte. Sakene blir vedtatt ved alminnelig flertall. I tilfeller med stemmelikhet er forslaget forkastet.

7.6
Årsmøtet kan foreta endringer i vedtektene. benkeforslag til endringer av vedtektene kan ikke tas opp til behandling på Årsmøtet uten at det har sammenheng med forslag som er satt frem på vanlig måte.

7.7
Årsmøtet kan fastsette ekstra kontingent som skal betales klubben.

7.8
Årsmøtet godkjenner beretning, regnskap og vedtar budsjett. Alle regnskap skal være undertegnet av leder, kasserer og revisor.

7.9 
Årsmøtet vedtar handlingsplan for styrets arbeid det kommende år.

§ 8 ÅRSMØTE – VALG

8.1
Valg av styret:
Styret velges for en periode på 2 år.
Styreleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem ene året.
Nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem det neste året.

Alle medlemmer er valgbare til styret i Industri Energi Coor og alle medlemmer kan nominere kandidater til styremedlemmer.
Valgkomiteen skal i forkant informere medlemmene om hvilke styremedlemmer som er på valg.
Nominasjon av kandidater sendes valgkomiteen i perioden 01. november til 15. desember hvert år.
Valg av styremedlemmer skal gjennomføres ved uravstemning i perioden 15. januar til 15. februar hvert år. Valgkomiteen skal i forkant informere medlemmene om hvem som er nominert. Et medlem kan være nominert til flere verv. Bare stemmer på nominerte medlemmer blir godkjent.
Styreleder og nestleder velges direkte, mens styremedlemmer og varamedlemmer velges utifra høyest antall stemmer blant nominerte til styremedlem. 
Valget gjennomføres ved at medlemmene stemmer på det samme antall av de nominerte kandidater som det er faste verv på valg. (Ved valg på styreleder skal det altså avgis 1 stemme blant de nominerte til dette vervet. For styremedlemmer gjelder da at det stemmes på 1 nominert ene året og 2 neste år. Den eller de kandidater som da får flest stemmer er valgt til styremedlemmer til erstatning for de styremedlemmer som er på valg mens 1 av de kandidater som ikke får stemmer nok til å gi fast plass i styret er valgt til varamedlem utifra antall stemmer.)
Ved stemmelikhet foretas omvalg av de nominerte med likt stemmetall på årsmøtet og ved fortsatt stemmelikhet der avgjøres det ved loddtrekning.

Opptellingen blir kontrollert av 1 person oppnevnt av styret i samarbeid m. valgkomiteen.

Det nyvalgte styret konstituerer seg selv i forkant av det påfølgende årsmøtet, og blir fungerende etter årsmøtets godkjennelse av styrets konstituering på påfølgende årsmøte.

8.2
Ungdomsutvalget velger selv sin styrerepresentant samt vara.

8.3
Når Industri Energi klubben i Coor utpeker HVO nomineres denne av klubbstyret og velges av
årsmøtet.

8.4
Årsmøtet velger valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for ett år.

8.5

Årsmøtet velger representanter til LO Hordaland i henhold til LOs vedtekter

8.6
Årsmøtet velger 2 revisorer, 1 fra klubben og 1 ekstern.

8.7
Klubbens årsmøte velger representanter som skal representere klubben ved Industri Energis
landsmøte. Valget skjer på siste ordinære årsmøte før Industri Energis landsmøte. (Jfr. Industri Energis vedtekter).
§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

9.1
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av klubbstyret når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner. Det samme har klubbstyret plikt til å gjøre om minst halvparten av klubbens medlemmer krever det.

9.2
Ekstraordinært årsmøte bør innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen.

§ 10 KLUBBSTYRET

10.1
Klubbstyret velges av årsmøtet i hht. § 8.1 og består av:

•Leder
•Nestleder/Sekretær
•Kasserer
•2 styremedlemmer, og 2 vara medlemmer

Vara som rykker opp skal stå frem til neste årsmøte, hvor det blir nyvalg for gjenstående periode.

10.2
Leder, nestleder/sekretær og ett styremedlem utgjør arbeidsutvalget (AU).

Forøvrig konstituerer klubbstyret seg selv og velger:
– Kasserer
– Vara til arbeidsutvalget
– Andre poster som er hensiktsmessige

Klubbstyret er beslutningsdyktige når minst 4 av medlemmene eller varamedlemmene møter.
Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.

Når årsmøtet utpeker HVO, møter denne i klubbstyret.

Klubbstyret velger/utpeker representanter til bedriftens AMU.
Klubbstyret skal påse at valg av tillitsvalgte på skiftene blir gjennomført.

10.3
Klubben er av LOs olje og gassutvalg pålagt å sørge for at LO tillitsvalgte som kommer fra
klubben, innehar tillitsverv i klubben.

10.4
Klubbstyret har møte når leder eller minst 2 av styrets medlemmer ber om det. Styret har møter så ofte som saksmengden tilsier det.

10.5 
Klubbstyret skal lede klubben i samsvar med dets vedtekter og årsmøtets vedtak, og forvalte klubbens midler i samsvar med vedtektene.
10.6
Kasserer er ansvarlig for å føre klubbens regnskap, og påse at denne virksomheten foregår i samsvar med årsmøte og klubbstyrets vedtak.

10.7
Styret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker. Avstemmingen skal være hemmelig og ordnes slik at alle medlemmene kan få avgi stemme. Sakene avgjøres med simpelt flertall.

§ 11 ARBEIDSUTVALG (AU)

11.1
AU innkaller til styremøte med sakspapirer og dagsorden og forbereder de saker som skal opp til behandling der. Sakene behandles fortløpende etter hvert som de blir meldt inn.

11.2
AU skal gi innstilling i saker som skal behandles av styret samt ta avgjørelser i saker som klubbstyret har gitt fullmakt til.

11.3
Referat fra møter i AU skal legges frem for styret i førstkommende styremøte. Dokument som
er behandlet i AU skal være tilgjengelige for styrets medlemmer.

11.4
I saker der AU gir innstilling skal både flertallets og mindretallets syn følge saken.

11.5
AU kan ta avgjørelser i disse sakene når de ikke enkeltvis påfører klubben utgifter utover en av årsmøtet fastsatt sum:

– Reiser
– Søknad om støtte fra ulike lag og organisasjoner opp til en av årsmøtet fastsatt sum.
– Saker som krever snarlig avgjørelse for å unngå at klubben blir påført tap eller skade, eller når viktige interesser tilsier det.

11.6
I saker der AU med denne bakgrunn har tatt avgjørelser, er avgjørelsen å se på som styrets avgjørelse.

§ 12 UNGDOMSUTVALG

12.1
Klubben bør ha et ungdomsutvalg med hovedoppgave å ivareta de unge medlemmene, særlig med tanke på lærlinger og unge nyansatte. Medlemskap i utvalget er aldersbetinget til maks 34 år.

12.2
Utvalget konstituerer seg selv, og består av minst leder, sekretær, og 1 utvalgsmedlem.

12.3 
Det føres referat fra møtene og kopi av disse sendes til klubbstyret v/leder.

12.4
Ungdomsutvalget velger sin representant til klubbstyret i hht. § 8.2.

Ungdomsutvalget fremlegger årsrapport på klubbens årsmøte, og tildeles midler til drift for påfølgende år.

§ 13 VALGKOMITE
13.1

Valgkomiteen skal informere medlemmene om hvilke styreverv som er på valg, og sørge for nominering til styrerepresentanter innen 15. desember.

13.2

Valgkomiteen presenterer de nominerte til medlemmene innen 15. januar og gjennomfører uravstemning i perioden 15. januar til 15. februar.
Avstemningsresultatet meldes styret/årsmøtet.

13.3
Valgkomiteen legger til rette for omvalg på årsmøtet i tilfelle stemmelikhet ved valg av styrerepresentanter ved uravstemningen. Jfr. § 8

13.4
Valgkomiteen sørger for at det nomineres navn på representanter til Industri Energis landsmøte det året det er årsmøte.

13.5
Valgkomiteen sørger for nominasjon og valg av tillitsvalgte blant medlemmer uten fast skift.

§ 14 FORSLAG SOM KAN SKADE KLUBBEN

Tillitsvalgte må ikke støtte forslag som kan skade klubben eller som ikke er forenlig med avtaler og regelverk.

§ 15 VEDTEKTSENDRINGER

15.1
Forslag til vedtektsendring må sendes klubbstyret senest 4 uker før årsmøtet.

15.2
Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer må ha minst 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§ 16 OPPLØSING AV KLUBBEN

Hvis klubben oppløses, tilfaller alltid klubbens aktiva forbundskassen, dersom ikke forbundsstyret gjør vedtak om noe annet.

§ 17 BEREDSKAPSFOND

Klubben bør opprette et beredskapsfond. Årsmøtet fatter vedtak om overføringer til fondet.
Beredskapsfondet kan bare nyttes etter vedtak av klubbstyret. Fondet bør hovedsakelig nyttes til medlemmer som rammes av streik, lockout eller uforutsette hendelser.

Vedtekter IE Coor 2015